Logo: Sambud Sp. z o.o.

Oficjalna strona internetowa Sambud Sp. z o.o. . Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Profesjonalna dystrybucja wyrobów hutniczych

OWS

Pobierz w PDF

 

OGÓLNE WARUNKI  SPRZEDAŻY

SAMBUD SP. z o.o.

z dnia 02-09-2021 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem lub sprzedawcą jest:
  SAMBUD SP. z o.o.
  ul. Łowińskiego 9
  31-752 Kraków
  KRS: KRS: 0000918368 , NIP: 678-010-13-80, REGON: 350570143
  i stanowią ich integralną część.
 2. Postanowień OWS nie stosuje się gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa towary w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową (konsument).
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.sambud2.com.pl
 4. Składając zamówienie Kupujący potwierdza znajomość i akceptację OWS.
 5. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 6. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

 

§ 2

Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – SAMBUD SP. z o. o. z siedzibą w Krakowie
  ul. Łowińskiego 9, KRS: 0000034146, NIP: 678-010-13-80, REGON: 350570143;
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, kupująca towary oferowane przez Sprzedającego;
 3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna, tj. data zaksięgowania należności na kącie bankowym;
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
 5. Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, miejsce i warunki dostawy/odbioru;
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu, w formie pisemnej, faxem, lub za pośrednictwem poczty internetowej, określające co najmniej: cenę towaru, sumaryczną wartość zamówionego towaru, termin realizacji, miejsce i warunki dostawy/odbioru oraz warunki płatności;
 7. Dni robocze - dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku.
   

ZAMÓWIENIA

§ 3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 2. Współpraca w zakresie handlu wyrobami hutniczymi oparta będzie na umowach szczegółowych, obejmujących: oferty, zamówienia i potwierdzenia zamówień.
 3. Sprzedający ma prawo uzależnić realizację  zamówienia od udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia  obecnych lub przyszłych należności w formie: przedpłaty, wpłacenia zaliczki lub zadatku, weksla in blanco, poręczenia, gwarancji bankowej, akredytywy, hipoteki,  zastawu, cesji, przewłaszczenia, ubezpieczenia transakcji itp.
 4. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie może być składane i przyjmowane  wyłącznie przez osoby upoważnione przez Kupującego lub Sprzedającego.
 5. Upoważnienie składa się w formie pisemnej wraz ze wzorami podpisów osób upoważnionych.
 6. Upoważnienie uznaje się za obowiązujące do wszystkich transakcji między stronami, do czasu jego wyraźnego cofnięcia. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o cofnięciu wskazanej osobie upoważnienia pod rygorem przyjęcia, iż upoważnienie jest skuteczne.
 7. Zamówienie uważane jest za przyjęte wyłącznie w razie wyraźnego potwierdzenia wszystkich jego warunków w formie pisemnej lub poczty elektronicznej przez Sprzedającego.
 8. Jeśli zamówienie zostało złożone  za pośrednictwem poczty elektronicznej,  Sprzedający ma prawo zażądać potwierdzenia warunków sprzedaży w formie pisemnej.

 

CENA TOWARU

§ 4

 1. W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Podane ceny nie obejmują kosztów opakowań specjalnych, jeżeli są wymagane przez Kupującego.
 3. W przypadku, gdy po złożeniu i przyjęciu zamówienia wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 4. Kupujący dokonuje zapłaty w kasie lub na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze.
 5. Termin zapłaty każdorazowo określony jest na fakturze VAT i  ustalany jest indywidualnie dla każdego kontrahenta.
 6. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 7. Sprzedający ma prawo zażądać by Kupujący doręczył mu fakturę podpisaną przez osoby upoważnione do zawarcia umowy.
 8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 
 9. Zastrzega się, iż do czasu całkowitej zapłaty ceny, wydany Kupującemu towar pozostaje własnością Sprzedającego.
 10. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków.
 11. Kupujący, na żądanie Sprzedającego, jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
 12. Po upływie terminu do zapłaty ceny, Sprzedający - wedle swego wyboru - może żądać zwrotu towaru we wskazanym przez siebie terminie albo wykonania zobowiązania. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Przedmiotowe postanowienia nie naruszają innych uprawnień Sprzedającego wynikających z przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia odszkodowania.
 13. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień oraz do obciążenia Kupującego kosztami windykacji.

 

WYDANIE TOWARU

§ 5

 1. Kupujący zobowiązany jest do terminowego odbioru towaru. W razie opóźnienia
  w odbiorze towaru przekraczającego 10 dni roboczych Sprzedający może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 0,2 % (+ VAT) wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Przedmiotowe postanowienia nie naruszają innych uprawnień Sprzedającego wynikających z Kodeksu cywilnego w tym uprawnienia do dochodzenia odszkodowania, w kwocie przekraczającej wysokość kary umownej.
 2. Wydanie towaru nastąpi osobie upoważnionej przez Kupującego. Upoważnienie składają osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego w formie pisemnej lub poczty elektronicznej.
 3. Upoważnienie do odbioru towaru uznaje się za obowiązujące do wszystkich transakcji między stronami, do czasu jego wyraźnego cofnięcia. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o cofnięciu wskazanej osobie upoważnienia pod rygorem przyjęcia, że upoważnienie jest skuteczne.
 4. Wydanie towaru uznaje się za dokonane w momencie:
  a. zakończenia załadunku towaru u Sprzedawcy – w przypadku samodzielnego odbioru towaru przez Kupującego lub powierzenia towaru wskazanemu przez Kupującego przewoźnikowi [opcja: ODBIÓR U SPRZEDAWCY].
  b. podstawienia towaru do rozładunku w miejscu wskazanym w zamówieniu – w przypadku realizacji dostawy towaru transportem własnym Sprzedawcy lub przez wskazanego przez Sprzedawcę przewoźnika [opcja: DOWÓZ DO KLIENTA].
 5. Jeżeli z zamówienia nie wynika inaczej, koszt załadunku ponosi Sprzedawca, a koszt rozładunku Kupujący, niezależnie od tego kto pokrywa koszt transportu.
 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu.
 7. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem przewoźnika.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu towaru spowodowane czynnikami od niego niezależnymi.
 9. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

 

JAKOŚĆ I WADY TOWARU

§ 6

 1. Sprzedający zastrzega tolerancję wagi towaru +/- 10 % dla każdego towaru oraz całego zamówienia.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za tolerancję wymiarów w zakresie długości wyłącznie w przypadku towarów ciętych w centrum serwisowym SAMBUD, zgodnie z normami wskazanymi w potwierdzeniu zamówienia. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność za wymiary jest odpowiedzialnością wyłącznie producenta potwierdzaną przez stosowne atesty, świadectwa i certyfikaty dostarczane przez producenta.
 3. Sprzedający wyłącza uprawienia z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży towaru bez atestu lub towaru wyraźnie oznaczonego jako wadliwy lub niepełnowartościowy („wyrób niezgodny”, „odpad”, „złom”, „ovr”, „non prime”).
 4. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem; w szczególności zobowiązany jest sprawdzić: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru.
 5. O wadach ilościowych Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego w momencie odbioru towaru pod rygorem utarty uprawnień z rękojmi. W terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego o pozostałych wykrytych wadach, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
 6. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.     
 7. W treści zawiadomienia o wadach Kupujący zobowiązany jest podać numer i datę faktury, nazwę i ilość (masę) oraz metkę/przywieszkę reklamowanego towaru, datę odebrania towaru, a nadto szczegółowo opisać powstałe wady, podać termin ich wykrycia oraz kwotę, jakiej domaga się z tytułu obniżenia ceny towaru, jeżeli Sprzedający nie dostarczy towaru wolnego od wad.
 8. Sprzedający odpowiada tylko za wady prawne oraz istotne wady fizyczne. Za istotne wady fizyczne uważa się wady wewnętrzne lub zewnętrzne towaru, które powodują rzeczywiste utrudnienia w dalszym jego przetworzeniu i właściwym użytkowaniu.
 9. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego, jak również przed dokonaniem oględzin i  rozpatrzeniem reklamacji sprzedał, przerobił część lub całość zakupionego towaru,  posiadając wiedzę o jego wadach.
 10. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przechowywania towaru reklamowanego w sposób minimalizujący możliwość strat, w szczególności z zapewnieniem należytych warunków przechowywania.
 11. Jeżeli w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy towaru, Kupujący jest zobowiązany do jego wydania Sprzedającemu (na własny koszt), pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 12. W razie uznania za zasadną reklamacji z tytułu rękojmi, Sprzedający zwróci Kupującemu uzasadnione koszty reklamacji w tym koszt wykonanej ekspertyzy i transportu.
 13. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi wygasają w ciągu 30 dni od dnia wydania towaru w przypadku wad możliwych do zaobserwowania gołym okiem oraz 90 dni w przypadku wad ukrytych.
 14. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji udzielonej na towar przez jego producenta.

 

§ 7

 1.  Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, bez względu na podstawę prawną takiej odpowiedzialności, ograniczona jest do bezpośredniej i rzeczywistej szkody.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnej innej osoby za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę, takie jak konieczność wypłaty odsetek lub poniesienia innych dodatkowych kosztów.
 3. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia, z którym ta szkoda jest powiązana.
 4. Wszelkie dalej idące zobowiązania odszkodowawcze, które nie zostały wyraźnie określone w OWS zostają wykluczone.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego, o których mowa w niniejszym paragrafie  nie mają zastosowania do roszczeń wynikających lub odnoszących się do czynów zabronionych, winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

§ 8

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie zobowiązania  jeżeli jego wykonanie jest niemożliwe z powodu okoliczności będącymi poza jego kontrolą i nie dających się przewidzieć (siła wyższa).  Okolicznościami takimi są między innymi, ale nie wyłącznie: wojna, rewolucja, strajk narodowy, brak lub ograniczenie dostaw energii, paliwa, komunikacji lub innych towarów lub usług, kataklizmy, działania organów rządowych, embargo
na eksport lub import towarów, pożar, wybuch, powódź, sabotaż, rozruchy społeczne lub opóźnienie wykonania usług przez podwykonawcę (jeżeli było ono wynikiem działania siły wyższej opisanej w niniejszym paragrafie).

 

§ 9

 1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 2. Teksty umów i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia spraw, do rozstrzygnięcia sporu wyłącznie właściwy będzie polski sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Galeria

Współpracujemy z dostawcami z całej Europy

 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:
 • Zdjęcie:

Nasi partnerzy

Cenimy sobie jakość

Nowe wyzwania

Nowe możliwości

Potrafimy wykorzystywać szanse, a lata doświadczeń sprawiły, że umiemy zarządzać firmą w warunkach niepewności. Jesteśmy sprawdzoną firmą, która z powodzeniem współpracuje z dostawcami z całej Europy. Oferujemy sprawdzone rozwiązania, będące odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku.

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Sambud Sp. z o.o.